آمار تجارت خارجه فرانسه با دیگر کشور ها و اتحادیه اروپا در نگاه ارقام در سال ۲۰۱۸