گزارش گروه بن یدر (یکی از سرمایه داران بزرگ تونسی و فعال در قاره آفریقا)