اتحادیه بین المللی بازرگانان در عراق-www.ibu-iraq.org

جهت ارتباط با این اتحادیه  صنوق پستی الکترونیکی –00964-07800140400-07901650060   info @ibu-iraq.org

ادامه مطلب

کسانی که تمایل به مشارکت در نمایشگاه بین المللی بغداد را دارند و عرب یا خارجی می باشند بایستی پروسه ذ

في دورة معرض بغداد الدولي من قبل العرب والاجانب فتتبع الالية الاتية :- کسانی که تمایل به مشارکت در نمایشگاه

ادامه مطلب