ممنوعیت معامله با پنج بانک بزرگ داخلی عراق از طرف بانک مرکزی عراق

حجب التعامل مع خمسه بنوک أهلیه کبیره ۲۰۱۳-۰۳-۰۵ ۱۲:۳۷  – کشفت اللجنه المالیه عن حجب التعامل مع خمسه بنوک أهلیه کبیره

بیشتر بخوانید