جولای 2, 2013

اسامی مسوولین وترکیب حکومت جمهوری عراق۱/۱۲/۲۰۱۱