سیاست نشان‌های جغرافیایی اتحادیه اروپا: ابزاری برای بازاریابی تجاری