مصاحبه مجید قربانی فراز با شبکه یک ملی تونس در مورد معرفی اقتصاد ایران و تبادلات تجاری ایران و تونس و راههای توسعه روابط تجاری دو کشور

پخش ویدیو

بسمه تعالی

 

فعالیتهای علمی – تحقیقاتی ( تالیفات ، ترجمه و نگارش )

مجید قربانی فراز

                      ( عنوان)                                                                        ( محل نشر)

 

۱– ایران و عراق هجوم دسته جمعی بسوی طلا                                ماهنامه سیاسی دانشگاه امام صادق شماره ۴ آبان ۱۳۶۷

۲- نقش تجهیزات موشکی در موازنه قوا                                            فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق شماره ۲ پاییز ۱۳۶۹

۳- آشنایی با مجالس قانونگذاری دنیاپارلمان فرانسه                        فصلنامه مجلس شورای اسلامی شماره اول پاییز ۱۳۷۲

۴- نظر اجمالی بر استخدام دولتی در کانادا                                       فصلنامه سازمان امور اداری تازه های مدیریت شماره ۸و۹ زمستان ۱۳۷۳

۵- پیشینه تاریخی شهر اصفهان                                                      خبرنامه سازمان اسنادملی، مدیریت منطقه مرکزی کشور( اصفهان) شماره اول بهار ۱۳۷۷

۶- آرشیو احزاب سیاسی در اروپا                                                    خبرنامه سازمان اسناد ملی، مدیریت منطقه مرکزی کشوری ( اصفهان) شماره اول بهار ۱۳۷۷

۷- جهت گیریهای استراتژیک در سیستم اداری کانادا                       بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران۱۳۷۲

۸- مشاغل دولتی کانادا                                                                  بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران ۱۳۷۲

۹- تامین پرسنل پستهای دولتی کانادا                                            بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران ۱۳۷۲

۱۰- آرشیو پارلمانهای اروپایی                                                        هفته نامه نوید اصفهان-۱۳۷۴

۱۱- مقالات تجاری – اقتصادی                                                         وزارت بازرگانی – هفته نامه بازرگانی سال هفتم شماره ۲۵۲

۱۲- نگاهی به مشارکت زنان در اجتماع                                          وزارت بازرگانی – هفته نامه بازرگانی شماره ۱ هفته دوم آبان ۱۳۸۱

۱۳- مهمترین چالشهای استان اصفهان در سال ۱۳۸۱                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال چهارم  شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۹/۲/۸۱

۱۴- نگاهی به مشارکت زنان در اجتماع                                          روزنامه نسل فردا ( اصفهان)سال پنجم شماره ۱۲۲۳ مورخ ۲۹/۵/۸۱

۱۵- مستخدم و زندگی سیاسی                                                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال پنجم شماره ۱۳۵۵ مورخ ۷/۱۱/۸۱

۱۶- مستخدم و زندگی سیاسی                                                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال پنجم شماره ۱۳۵۶ مورخ ۸/۱۱/۸۱

۱۷- وظایف و تکالیف سیاسی کارمندان دولت ( بخش اول)            هفته نامه بازرگانی – سال اول شماره ۱۶ هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

۱۸- وظایف و تکالیف سیاسی کارمندان دولت ( بخش دوم )           هفته نامه بازرگانی سال اول شماره ۱۷ هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

 

 

ردیف

نام اثر

ترجمه

محل نشر

سال چاپ

نام مترجم یا مولف

۱۹

گرایشهای جدید تجاری

” ” ” ”

Irantradepointnetwork www.irtp.com/ad/images/irtp.gif

16/7/84

مجید قربانی فراز

۲۰

سومین کنفرانس بین المللی توکیو

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۶/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۱

شروع مجدد مذاکرات در موردتجارت جهانی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۹/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۲

اعتصاب در شعب یکی از بزرگترین شرکای تجاری خارجی ایران

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۹/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۳

درایالات متحده آمریکا یک افتضاح تجاری افتضاح دیگری را پوشش میدهد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۵/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۴

یادداشتهای اختصاصی در مورد مسائل تجاری و سیاسی خاورمیانه

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۵

کارگزاران اقتصاد و تجارت ایالات متحده آمریکا دچار تحول و دگرگونی می شوند

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۶

درآمد نفتی بی سابقه همسایگان جنوبی ایران

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۷

آلمانیها و آمریکائیها رقبای بزرگ تجاری در جهان امروز

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۸

درآمد کمپانیهای لوازم آرایش اروپایی برابر درآمد نفت برخی از کشورهای خاورمیانه

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۹

اختلال دربزرگترین مرکز تجارت الکترونیک جهان بورس توکیو

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۰

اخراج کارگران از کمپانیهای بزرگ اروپایی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۲/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۱

صنایع خودرو سازی یکی از صنایع سوداور در کشورهای توسعه یافته

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۶/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۲

تجارت خدمات مخابراتی در جهان

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۸/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۳

تجارت ساخت کشتیهای غول پیکر در جهان

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۴

جمهوری خلق چین یکی سفارش بی نظیر هواپیما به کارخانه ایرباس در پاریس می دهد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۵/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۵

بحران بیکاری از اروپا به آمریکای شمالی رسید

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۵/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۶

تجارت و دنیای ابداعات و اختراعات الکترونیکی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۰/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۷

البرادعی بکارگیری قوه قهره علیه ایران را در مراحل فعلی رد می نماید

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۰/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۸

بحران در صنعت تجارت اتومبیل

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۱/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۹

فروش موسسات تجاری بزرگ در اروپا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۹/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۰

کمپانی هیلتون آمریکا همنام اروپایی خود را میخرد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۰/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۱

تجارت عظیم انرژی اتمی در آسیا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۳/۱۰/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۲

بحران بیکاری در اروپا و آمریکا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۱/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۳

نتایج اقتصادی حاصله از اجلاس داووس سوئیس

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۱/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۴

ایجاد وبلاگ تجاری ایران الجزایر و ارایه بیش از هزار صفحه مطلب درموردکشورهای شمال آفریقا و الجزایر

تألیف و ترجمه

www.mghf1346.blogfa.com

11/4/86

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۵

ایجاد وب سایت شمال آفریقا و خاورمیانه عربی خصوصاً الجزایر و عراق

تألیف و ترجمه

m- ghorbanifaraz.ir

11/4/90

” ” ” ” ” ” ” ” ”

سوابق تدریس –مجید قربانی فراز

CONVERSATION FRANCAISE محاوره فرانسه

دانشگاه امام صادق (ع) – تهران

فرانسه تخصصی سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع) – تهران

حقوق اساسی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران ( بیش از ۳ ترم تحصیلی )

حقوق اداری

مرکز آموزش دوره های بلند مدت سازمان قضایی ج.۱٫ایران- تهران بیش از ۳ دوره

تاریخ سیاسی اسلام

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قطب راوندی – تهران

متونی عربی

مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران

تاریخ تفکرات سیاسی در ایران

مرکز آموزش سازمان اسناد ملی ایران- تهران

حقوق اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش از۵ ترم تحصیلی)

حقوق اساسی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش از۵ ترم تحصیلی)

آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش ازسه دوره )

گردش امور دفتری و مکاتبات اداری

مرکز آموزش عالی شهید فارسی استان اصفهان

حقوق اساسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ( استان اصفهان – بیش از ۵ ترم تحصیلی)

حقوق اداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ( استان اصفهان – بیش از ۵ ترم تحصیلی)

تاریخ سیاسی اسلام

دانشگاه تربیت معلم ( تهران) بیش از ۳ ترم تحصیلی

بایگانی و اداره امور اسناد

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان ( بیش از ۵ ترم تحصیلی)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا ( استان اصفهان) بیش از ۲ ترم تحصیلی

زبان فرانسه (۱) و (۲) و (۳)

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا ( استان اصفهان)

گزارش نویسی فرهنگی

دانشگاه جامع علمی کاربردی- ( استان اصفهان) – بیش از ۲ ترم تحصیلی

حقوق اساسی

دانشگاه آزاد اسلامی– واحد مبارکه – استان اصفهان ( بیش از ۸ ترم تحصیلی )

حقوق ادبی- هنری ( مجموعه قوانین و مقررات نشر و مطبوعات)

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)

حقوق ارتباطات جمعی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)- بیش از ۳ ترم تحصیلی

مبانی حقوق

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)- بیش از ۵ ترم تحصیلی

حقوق بازرگانی ( تجارت)

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مبارکه  ( استان اصفهان)

تجارت الکترونیک

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان وابسته به موسسه ایران فردا سال ۸۶-۸۵

قانون نظام صنفی

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

قوانین و مقررات عمومی تجارت

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

استاندارد و کنترل کیفیت

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

-برگزاری بیش از ۲۰ دوره سمینار در مورد فرصتهای تجاری درموردکشورهای کشورهای-الجزایر،مصر ،عراق، تونس ، اتحادیه اروپا ، فرانسه و… جهت تجار وفعالین اقتصادی.

-سخنران سمینار آشنایی با فرصتهای تجاری عراق (خصوصا صنعت ساختمان اقلیم کردستان عراق ) در اربیل.

ایران-تهران –اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی وصنایع  ومعادن وکشاورزی-تهران،اذربایجان غربی ،کردستان ،ایلام ،خوزستان،یزد ،اصفهان،چهارمحال وبختیاری،قم،مازندران،گیلان،کرمانشاه ،کرمان،قزوین ,فارس-۱۳۸۹-۱۳۹۳ه.ش

 -عراق،اقلیم کردستان -اربیل ۱۴ لغایت ۱۷ مه ۲۰۱۴

برگزاری دوره آموزشی حرفه ای تجارت وبازاریابی بین المللی هوشمند جهت دانشجویان کارشناسی ارشد ودکترادانشگاه امام صادق (ع) تهران ۱۳۹۸ه.ش
ارایه سمینار در مورد شناخت بازارهای تجاری دنیا خصوصا منطقه (منا)کشورهای منطقه مدیترانه با حضور بیش از ۵۰ واحد تولیدی تابعهتهران – مرکز آموزش بنیاد مستضعفان۱۳۹۷-۱۳۹۸
ارایه کنفرانس جهت شناخت بازارهای دنیا خصوصا منطقه کشورهای مدیترانه
باحضور بیش از ۳۰۰ شرکتهای تولیدی وصادراتی
سازمان بازرگانی استان تهران -سالن همایشهای صدا وسیما ۱۳۹۷-۱۳۹۸
ارایه کنفرانس در مورد تبادلات تجاری ایران وجهان علی الخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپاتهران -نیاوران -سالن همایشهای بین المللی رایزن ششم بهمن ماه ۱۳۹۹