بسمه تعالی

 

فعالیتهای علمی – تحقیقاتی ( تالیفات ، ترجمه و نگارش )

مجید قربانی فراز

                      ( عنوان)                                                                        ( محل نشر)

 

۱– ایران و عراق هجوم دسته جمعی بسوی طلا                                ماهنامه سیاسی دانشگاه امام صادق شماره ۴ آبان ۱۳۶۷

۲- نقش تجهیزات موشکی در موازنه قوا                                            فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق شماره ۲ پاییز ۱۳۶۹

۳- آشنایی با مجالس قانونگذاری دنیاپارلمان فرانسه                        فصلنامه مجلس شورای اسلامی شماره اول پاییز ۱۳۷۲

۴- نظر اجمالی بر استخدام دولتی در کانادا                                       فصلنامه سازمان امور اداری تازه های مدیریت شماره ۸و۹ زمستان ۱۳۷۳

۵- پیشینه تاریخی شهر اصفهان                                                      خبرنامه سازمان اسنادملی، مدیریت منطقه مرکزی کشور( اصفهان) شماره اول بهار ۱۳۷۷

۶- آرشیو احزاب سیاسی در اروپا                                                    خبرنامه سازمان اسناد ملی، مدیریت منطقه مرکزی کشوری ( اصفهان) شماره اول بهار ۱۳۷۷

۷- جهت گیریهای استراتژیک در سیستم اداری کانادا                       بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران۱۳۷۲

۸- مشاغل دولتی کانادا                                                                  بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران ۱۳۷۲

۹- تامین پرسنل پستهای دولتی کانادا                                            بولتن جهت ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران ۱۳۷۲

۱۰- آرشیو پارلمانهای اروپایی                                                        هفته نامه نوید اصفهان-۱۳۷۴

۱۱- مقالات تجاری – اقتصادی                                                         وزارت بازرگانی – هفته نامه بازرگانی سال هفتم شماره ۲۵۲

۱۲- نگاهی به مشارکت زنان در اجتماع                                          وزارت بازرگانی – هفته نامه بازرگانی شماره ۱ هفته دوم آبان ۱۳۸۱

۱۳- مهمترین چالشهای استان اصفهان در سال ۱۳۸۱                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال چهارم  شماره ۱۱۴۱ مورخ ۱۹/۲/۸۱

۱۴- نگاهی به مشارکت زنان در اجتماع                                          روزنامه نسل فردا ( اصفهان)سال پنجم شماره ۱۲۲۳ مورخ ۲۹/۵/۸۱

۱۵- مستخدم و زندگی سیاسی                                                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال پنجم شماره ۱۳۵۵ مورخ ۷/۱۱/۸۱

۱۶- مستخدم و زندگی سیاسی                                                    روزنامه نسل فردا ( اصفهان) سال پنجم شماره ۱۳۵۶ مورخ ۸/۱۱/۸۱

۱۷- وظایف و تکالیف سیاسی کارمندان دولت ( بخش اول)            هفته نامه بازرگانی – سال اول شماره ۱۶ هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

۱۸- وظایف و تکالیف سیاسی کارمندان دولت ( بخش دوم )           هفته نامه بازرگانی سال اول شماره ۱۷ هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

 

 

ردیف

نام اثر

ترجمه

محل نشر

سال چاپ

نام مترجم یا مولف

۱۹

گرایشهای جدید تجاری

” ” ” ”

Irantradepointnetwork www.irtp.com/ad/images/irtp.gif

۱۶/۷/۸۴

مجید قربانی فراز

۲۰

سومین کنفرانس بین المللی توکیو

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۶/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۱

شروع مجدد مذاکرات در موردتجارت جهانی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۹/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۲

اعتصاب در شعب یکی از بزرگترین شرکای تجاری خارجی ایران

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۹/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۳

درایالات متحده آمریکا یک افتضاح تجاری افتضاح دیگری را پوشش میدهد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۵/۷/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۴

یادداشتهای اختصاصی در مورد مسائل تجاری و سیاسی خاورمیانه

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۵

کارگزاران اقتصاد و تجارت ایالات متحده آمریکا دچار تحول و دگرگونی می شوند

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۶

درآمد نفتی بی سابقه همسایگان جنوبی ایران

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۷

آلمانیها و آمریکائیها رقبای بزرگ تجاری در جهان امروز

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۸

درآمد کمپانیهای لوازم آرایش اروپایی برابر درآمد نفت برخی از کشورهای خاورمیانه

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۹

اختلال دربزرگترین مرکز تجارت الکترونیک جهان بورس توکیو

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۰

اخراج کارگران از کمپانیهای بزرگ اروپایی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۲/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۱

صنایع خودرو سازی یکی از صنایع سوداور در کشورهای توسعه یافته

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۶/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۲

تجارت خدمات مخابراتی در جهان

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۸/۸/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۳

تجارت ساخت کشتیهای غول پیکر در جهان

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۴

جمهوری خلق چین یکی سفارش بی نظیر هواپیما به کارخانه ایرباس در پاریس می دهد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۵/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۵

بحران بیکاری از اروپا به آمریکای شمالی رسید

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۵/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۶

تجارت و دنیای ابداعات و اختراعات الکترونیکی

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۰/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۷

البرادعی بکارگیری قوه قهره علیه ایران را در مراحل فعلی رد می نماید

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۰/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۸

بحران در صنعت تجارت اتومبیل

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۱/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۳۹

فروش موسسات تجاری بزرگ در اروپا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۲۹/۹/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۰

کمپانی هیلتون آمریکا همنام اروپایی خود را میخرد

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۰/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۱

تجارت عظیم انرژی اتمی در آسیا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۳/۱۰/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۲

بحران بیکاری در اروپا و آمریکا

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۱/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۳

نتایج اقتصادی حاصله از اجلاس داووس سوئیس

” ” ” ”

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

۱۱/۱۱/۸۴

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۴

ایجاد وبلاگ تجاری ایران الجزایر و ارایه بیش از هزار صفحه مطلب درموردکشورهای شمال آفریقا و الجزایر

تألیف و ترجمه

www.mghf1346.blogfa.com

۱۱/۴/۸۶

” ” ” ” ” ” ” ” ”

۴۵

ایجاد وب سایت شمال آفریقا و خاورمیانه عربی خصوصاً الجزایر و عراق

تألیف و ترجمه

m- ghorbanifaraz.ir

۱۱/۴/۹۰

” ” ” ” ” ” ” ” ”

سوابق تدریس –مجید قربانی فراز

CONVERSATION FRANCAISE محاوره فرانسه

دانشگاه امام صادق (ع) – تهران

فرانسه تخصصی سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع) – تهران

حقوق اساسی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران ( بیش از ۳ ترم تحصیلی )

حقوق اداری

مرکز آموزش دوره های بلند مدت سازمان قضایی ج.۱٫ایران- تهران بیش از ۳ دوره

تاریخ سیاسی اسلام

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قطب راوندی – تهران

متونی عربی

مرکز آموزش مدیریت دولتی – تهران

تاریخ تفکرات سیاسی در ایران

مرکز آموزش سازمان اسناد ملی ایران- تهران

حقوق اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش از۵ ترم تحصیلی)

حقوق اساسی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش از۵ ترم تحصیلی)

آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان( بیش ازسه دوره )

گردش امور دفتری و مکاتبات اداری

مرکز آموزش عالی شهید فارسی استان اصفهان

حقوقق اساسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ( استان اصفهان – بیش از ۵ ترم تحصیلی)

حقوق اداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ( استان اصفهان – بیش از ۵ ترم تحصیلی)

تاریخ سیاسی اسلام

دانشگاه تربیت معلم ( تهران) بیش از ۳ ترم تحصیلی

بایگانی و اداره امور اسناد

مرکز آموزش مدیریت دولتی استان اصفهان ( بیش از ۵ ترم تحصیلی)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا ( استان اصفهان) بیش از ۲ ترم تحصیلی

زبان فرانسه (۱) و (۲) و (۳)

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرضا ( استان اصفهان)

گزارش نویسی فرهنگی

دانشگاه جامع علمی کاربردی- ( استان اصفهان) – بیش از ۲ ترم تحصیلی

حقوق اساسی

دانشگاه آزاد اسلامی– واحد مبارکه – استان اصفهان ( بیش از ۸ ترم تحصیلی )

حقوق ادبی- هنری ( مجموعه قوانین و مقررات نشر و مطبوعات)

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)

حقوق ارتباطات جمعی

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)- بیش از ۳ ترم تحصیلی

مبانی حقوق

دانشگاه جامع علمی – کاربردی ( استان اصفهان)- بیش از ۵ ترم تحصیلی

حقوق بازرگانی ( تجارت)

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مبارکه  ( استان اصفهان)

تجارت الکترونیک

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان وابسته به موسسه ایران فردا سال ۸۶-۸۵

قانون نظام صنفی

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

قوانین و مقررات عمومی تجارت

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

استاندارد و کنترل کیفیت

مرکز آموزش علمی – کاربردی وابسته به موسسه سپهر -اصفهان

-برگزاری بیش از ۲۰ دوره سمینار در مورد فرصتهای تجاری درموردکشورهای کشورهای-الجزایر،مصر ،عراق، تونس ، اتحادیه اروپا ، فرانسه و… جهت تجار وفعالین اقتصادی.

-سخنران سمینار آشنایی با فرصتهای تجاری عراق (خصوصا صنعت ساختمان اقلیم کردستان عراق ) در اربیل.

ایران-تهران –اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی وصنایع  ومعادن وکشاورزی-تهران،اذربایجان غربی ،کردستان ،ایلام ،خوزستان،یزد ،اصفهان،چهارمحال وبختیاری،قم،مازندران،گیلان،کرمانشاه ،کرمان،قزوین ,فارس-۱۳۸۹-۱۳۹۳ه.ش

 -عراق،اقلیم کردستان -اربیل ۱۴ لغایت ۱۷ مه ۲۰۱۴