اکتبر 2, 2013

مقرره مربوط به تعلیق عوارض وتعرفه های گمرکی در عراق تا اطلاع ثانوی مصوب سال ۲۰۰۴ واصلاحیه ۲۰۰۷ میلادی

اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق شماره سیزده مصوب ۲۰۰۶ میلادی

اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق سال ۲۰۰۶ میلادی وتغییرات بعدی ان

اکتبر 2, 2013

نمایشگاه تجاری اسلامی چهاردهم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ونحوه مشارکت شرکتهای حقیقی وحقوقی عراقی در این نمایشگاه در تهران

سپتامبر 29, 2013

قوانین گمرک عراق مصوبه ۱۹۸۴ وتغییرات بعدی ان

سپتامبر 29, 2013

برخی نمایشگاهها وفرصتهای تجاری در عراق

سپتامبر 29, 2013

برخی مناقصات اعلام شده توسط اتاق بازرگانی بغداد

سپتامبر 11, 2013

وبسایت اعلام مناقصات استان بابل عراق

سپتامبر 7, 2013

برخی اتاقهای بازرگانی مهم عراق(بغداد وبصره )