اطلاعات سیاسی اقتصادی کلی عراق

جولای 3, 2015

گزارش تحلیل کالایی کشور عراق

ژانویه 8, 2014

عراق و توریسم وتوریسم پزشکی

ژانویه 7, 2014

نیروهای مسلح عراق وخریدهای تجاری اسلحه

ژانویه 7, 2014

عراق در دوره صدام بهترین بازار فروش اسلحه وتجارت تسلیحات

ژانویه 4, 2014

بازار های عراق-بغداد

دسامبر 16, 2013

نقشه اداری-سیاسی جمهوری عراق

سپتامبر 7, 2013

برخی اتاقهای بازرگانی مهم عراق(بغداد وبصره )

سپتامبر 7, 2013

اتحادیه بین المللی بازرگانان در عراق-www.ibu-iraq.org

سپتامبر 7, 2013

اتحاد غرف التجاره والصناعه فی إقلیم کردستان – العراق-اتحادیه اتاقهای بازرگانی وصنایع در اقلیم کردستان عراق