عراق قوانین ومقررات تجاری

اکتبر 2, 2013

نظامنامه نامهای تجاری وثبت اسم تجاری در عراق مصوب ۱۹۸۵

اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری خارجی در عراق مصوب سال ۲۰۰۳ میلادی توسط حکومت ائتلاف موقت مستر برمر منصوب از طرف ایالات متحده امریکا

اکتبر 2, 2013

مقرره مربوط به تعلیق عوارض وتعرفه های گمرکی در عراق تا اطلاع ثانوی مصوب سال ۲۰۰۴ واصلاحیه ۲۰۰۷ میلادی

اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق شماره سیزده مصوب ۲۰۰۶ میلادی

اکتبر 2, 2013

قانون سرمایه گذاری در عراق سال ۲۰۰۶ میلادی وتغییرات بعدی ان

سپتامبر 29, 2013

قوانین گمرک عراق مصوبه ۱۹۸۴ وتغییرات بعدی ان

سپتامبر 29, 2013

برخی نمایشگاهها وفرصتهای تجاری در عراق

سپتامبر 7, 2013

برخی اتاقهای بازرگانی مهم عراق(بغداد وبصره )

آگوست 3, 2013

ادرس جدید یکی از شرکتهای بازرسی کننده کالاهای صادراتی ایران به مقصد عراق از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ بشرح ذیل است