اسامی وتلفنهای شرکتهای بازرسی کننده کالاهای صادراتی ایرانی به مقصد عراق

1-شرکت بیرو وریتاس  دفتر تهران-22018869 https:// verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/liste-of-programmes/iraq – 2-شرکت کوتکنا -که دارای دو شرکت زیر مجموعه همکار در تهران است.که

ادامه مطلب