اکتبر 2, 2013

نظامنامه نامهای تجاری وثبت اسم تجاری در عراق مصوب ۱۹۸۵

نظام الاسماء التجاریه والسجل التجاری رقم ( ۶) لسنه ١٩٨۵ التصنیف : نظام المحتوى رقم التشریع : ۶ سنه التشریع : ١٩٨۵ ٠٠ :٠٠:٠٠ ٠١ –٠١– […]