می 30, 2013

چرا افریقا برای کشورهای اروپایی وایالات متحده امریکا مهم است ؟

بنام خدا چرا آفریقا برای کشورهای امپریالیستی غربی مهم است؟   یکی از مصادیق اهمیت آفریقا برای غرب دخالت آنها در ساحل عاج و سرنگونی رژیم […]