می 30, 2013

اطلاعات سیاسی- اقتصادی کلی جمهوری عراق