اطلاعات سیاسی- اقتصادی کلی جمهوری عراق

  ) اطلاعات کلی سیاسی – اقتصادی                                                                     مشخصات جغرافیایی و جمعیتی:     نام کشور و پایتخت :         جمهوری عراق- بغداد مساحت:                         

ادامه مطلب