ژانویه 4, 2014

بازار های عراق-بغداد

در عراق وجود بازارهای مختلف ریشه در تاریخ این کشور دارد اما اکثریت بازارهای موجود در عراق به شیوه سنتی اداره میشوند . از جمله مهمترین […]