وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (2013-2017 )مبلغ 275 میلیار د دلار امریکا تخصیص داده شده است.

وزیبرنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (2013-2017 )مبلغ 275 میلیارد دلار تخصیص اعتبار

ادامه مطلب