وزیر برنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (۲۰۱۳-۲۰۱۷ )مبلغ ۲۷۵ میلیار د دلار امریکا تخصیص داده شده است.

وزیبرنامه ریزی عراق اعلام کرد که: جهت برنامه پنجساله توسعه عراق بین سالهای (۲۰۱۳-۲۰۱۷ )مبلغ ۲۷۵ میلیارد دلار تخصیص اعتبار

ادامه مطلب