ژانویه 7, 2014

عراق در دوره صدام بهترین بازار فروش اسلحه وتجارت تسلیحات

ژانویه 7, 2014

نیروهای مسلح عراق و خریدهای تسلیحاتی وتجارت اسلحه