دی ۱۷, ۱۳۹۲

نیروهای مسلح عراق و خریدهای تسلیحاتی وتجارت اسلحه