دسامبر 16, 2013

پالایشگاه نفت شمال عراق۴

جولای 21, 2013

مقررات ثبت شرکت در عراق بزبان فارسی

ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی قانون، جهت بهره برداری،    برای ایجاد برابری ومساوات در رفتار با سرمایه گذاران محلی وخارجی در بیشتر اقدامات […]