ژانویه 8, 2014

عراق و توریسم وتوریسم پزشکی

در بغداد خیابانی بنام سعدون وجود دارد که در ان اکثر شرکتها و اژانسهای مسافرتی  وشرکتهای عراقی که به توریسم در مانی می پردازند وجود دارند […]