جولای 21, 2013

مقررات ثبت شرکت در عراق بزبان فارسی

ثبت شرکت ها حقوق ثبت بنگاههای بازرگانی قانون، جهت بهره برداری،    برای ایجاد برابری ومساوات در رفتار با سرمایه گذاران محلی وخارجی در بیشتر اقدامات […]
ژوئن 29, 2013

قانون ثبت شرکت در عراق بزبان انگلیسی

aMINISTRY OF TRADE MINISTERIAL INSTRUCTION NO. 196 DATED MARCH 15, 2004 The Registration of Companies Section I Introduction: The Right to Register a Business Entity ۱٫ […]