می 27, 2013

جدول حجم مبادلات تجاری عراق با جهان طی۶ سال اخیر

مبادلات تجاری عراق با جهان طی ۶ سال اخیر ارزش: میلیارد دلار سال ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ صادرات ۱۹/۳۲ ۳۴ ۱/۶۶ ۳۸ ۷۸/۵۱ ۹/۵۳ […]