می 30, 2013

ساختار صنعت حمل و نقل عراق در سال دو هزار ویازده

ساختار صنعت حمل و نقل عراق در سال دو هزار ویازده راه آهن : ۲۲۷۲کیلومتر جاده : ۴۴۹۰۰ کیلومتر فرودگاه : ۷۵ سایت بنادر: ۳ بندر – بصره ، ام […]