می 30, 2013

ساختار صنعت حمل و نقل عراق در سال دو هزار ویازده