اطلاعات سیاسی- اقتصادی کلی جمهوری عراق

  ) اطلاعات کلی سیاسی – اقتصادی                                                                     مشخصات جغرافيايي و جمعيتي:     نام كشور و پايتخت :         جمهوری عراق- بغداد مساحت:                         

ادامه مطلب