پروسه انجام معاملات شرکتهای تجاری وصنعتی و هموطنان عراقی شرکت کننده در نمایشگاههای اختصاصی بغداد

·   آلية انجاز معاملات الشركات التجارية والصناعية والمواطنين المتقدمين للمشاركة في المعارض المتخصصة پروسه انجام معاملات شرکتهای تجاری وصنعتی و

ادامه مطلب