مارس 5, 2013

ایمیل مربوط به ارایه شکایات وپیشنهادات به شرکت بین المللی نمایشگاههای بغداد

یمکنکم ارسال شکاویکم ومقترحاتکم على الایمیل ………………….. Shakawi@mot.gov.iq