ژانویه 7, 2014

نیروهای مسلح عراق وخریدهای تجاری اسلحه

نیروهای مسلح عراق nتاریخچه باسازی نیروهای مسلح عراق ارتش جدید عراق با ۴۴۰۰۰ نفر نیرو باسازی شد(۲۰۰۴)،  که شامل سه لشکر جهت حمایت عراق از تهدیدات […]