قانون پیوستن عراق به موافقتنامه راه اهن بین المللی در مشرق عربی

قانمشروع قانون انضمام العراق لإتفاقیه السکک الحدید الدولیه فی المشرق العربی ۲۰/۱/۲۰۱۳ ۶:۰۵ صباحا قرر مجلس الوزراء فی جلسته الاعتیادیه

ادامه مطلب