ون پیوستن، عراق به موافقتنامه ،راه اهن بین المللی، در مشرق عربی

می 27, 2013

قانون پیوستن عراق به موافقتنامه راه اهن بین المللی در مشرق عربی

قانمشروع قانون انضمام العراق لإتفاقیه السکک الحدید الدولیه فی المشرق العربی ۲۰/۱/۲۰۱۳ ۶:۰۵ صباحا قرر مجلس الوزراء فی جلسته الاعتیادیه الثانیه المنعقده فی ۱۵/۱/۲۰۱۳ الموافقه على […]