ون پیوستن، عراق به موافقتنامه ،راه اهن بین المللی، در مشرق عربی