نمایشگاه تجاری اسلامی چهاردهم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ونحوه مشارکت شرکتهای حقیقی وحقوقی عراقی در این نمایشگاه در تهران

المعرض التجاري الاسلامي الرابع عشر 2013-08-21  السادة التجار المحترمون  م/المعرض التجاري الاسلامي الرابع عشر  طهران للفترة 28 / 10 –

ادامه مطلب