اسامی وتلفنهای شرکتهای بازرسی کننده کالاهای صادراتی ایرانی به مقصد عراق

۱-شرکت بیرو وریتاس  دفتر تهران-۲۲۰۱۸۸۶۹ https:// verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/liste-of-programmes/iraq – ۲-شرکت کوتکنا -که دارای دو شرکت زیر مجموعه همکار در تهران است.که

ادامه مطلب

لیست کالاهای ممنوع الصادرات از عراق به دیگر کشورها

قائمه السلع الممنوع تصدیرها:-لیست کالاهای ممنوع الصادرات از عراق به دیگر کشورها                      السلعه                                                     جهه المنع        ۱.    اناث

ادامه مطلب