ژانویه 7, 2014

شرکتهای نفتی عراق

می 27, 2013

گزارشی در مورد مهمترین منابع درآمدی کشور جمهوری عراق ( نفت و گاز)