بانک های عراق

 

بانکهای دولتی عراق

اسم بانک

E_mail

آدرس

مصرف الرافدین

User3001@rafidain-bank.org آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع الرشید-ش المصارف-مقابل الینک المرکزی العراقی-هاتف/۸۱۶۰۰۶۸-۸۱۶۰۱۶۶

مصرف الرشید

Net bank@urulink

بغداد- شارع الرشید-ش المصارف/قرب الینک المرکزی العراقی/هاتف۱۹۱۴۳۶۰۵۹۶۸

المصرف الصناعی

Bank2004@maktoob.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-السنک-ساخۀالخلانی

المصرف الزراعی التعاونی

Ogricuturalcoopbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع الرشید-السنک

هاتف/۱۹۱۴۸۲۲۷۶۰۳

المصرف العقاری

Estatebank194@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-الصاحیه کراده مریم-مقابل جامع الشاوی

مصرف العراق(الاشتراکی) سابقاً

Iraqbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-المنصور-ش ۱۴ رمضان-مقابل جامع سعدیه العمری-هاتف ۱۹۱۴۳۶۰۴۲۸۷

المصرف العراقی للتجاره

tnfo@tbiraq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی البرموک-شارع۱

بانکهای خصوصی درعراق

مصرف الورکاءللاستشاروالتمویل

info@warka-bank-iq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-ساحه الخلالی هاتف۸۸۶۹۸۸۰

مصرف بغداد

bankofbaghdad@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-کراده خارج قرب المسرح الوصی هاتف۷۱۷۱۲۵۷,۷۱۷۰۴۹۶,۷۱۷۵۰۰۹

مصرف التجاری العراقی

Commerce-iraq@hotmail-com

cbiraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع السعدون

مصرف الشرق الاوسط العراقی الاستثمار

co-invest@iraq.imdlestbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی بابل عرصات الهدیه م ۹۲۹ش ۳۰عماره۶۵هاتف۷۱۹۲۳۳۵

مصرف الاستثمار العراقی

investmentiraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- حی الوحده قرب یداله العلویه م ۹۰۲از۲مبنی۲۷

مصرف المتحد الاستثمار

Unitedbank2004@yahoo.com

بغداد-ساحه الواثق حی الوحده

مصرف دارالسلام للاستثمار

info@desiraq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- العلویه بارک السعدون شارع النضال ۳/۴۱/۱۰۳

مصرف الموصل للتئمیه والاستثمار

Mosulbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Bankmosul@zarkanet.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

موصل الساحل الایسر شارع المرکز م۱۴۴از۱۴هاتف

۷۶۴۶۹۰,۷۶۴۶۸۰,۸۱۶۴۸۷بدون مقتاح

مصرف بابل

Babyhon-m@urukhink.net آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی السعدون م ۱۰۱و۹۱مبنی۲۲مقابل وزراءالزراعه هاتف۷۱۸۵۱۵۰

مصرف البصره الدوئی للاستثمار

headoffice@basrahbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-جمیله

مصرف الاهلی العراقی

Nantionlnk-iraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع السعدون۳۲۳-۴۴۹

مصرف الانتمان العراقی

cbi@nbk.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

creditbkiq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- حی السعدون عماره العلویه قرب ساحه الفردوس

مصرف الاقتصادللاستثماروالتمویل

Economybank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-المنصور تقاطع۱۴رمضان حی الاندلس جهه الاسکان محله۶۱۷از۱۷د۱۸۰

مصرف سومرالتجاری

Sumerbank99@hotmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Sumerbank99@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع خالدبن الولیدحی بابل۹۰۸ازبنایه۱۳هاتف۷۱۹۶۴۷۲,۷۱۸۰۵۲۴

مصرف الخلیج التجاری

gulfbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-الکرده خارج هاتف۷۷۶۱۰۷,۷۷۲۰۱۶۰

مصرف الشمال

info@northbkiq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

northbkiq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد العلویه-ساحه الفتح شارع۹۹مبنی۵۱هاتف۷۱۷۸۴۲۵

مصرف الاتحادالعراقی (سابقامصرف التحادالصناعی للاستثمار)

info@ub-iq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الکراده تقاطع المسبح م۹۰۳از۷۷مبنی۱۱هاتف۷۱۷۸۹۹۶۹,۱۷۸۵۷۳,۷۱۷۸۵۷۲

مصرف آشورالدوئی للاستثمار

info@ashurbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد حی الوحده م ۹۰۴از۱۹۴مبنی۷۷

مصرف المنصورللاستثمار

info@mansourbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الوحده شارع۱۴بنایه۵۱

مصرف عبرالعراق

www.transiraqbank.com

بغداد-حی الوحده م ۹۰۲شارع السمان فائق مبنی۳۸/۱

مصرف امیرالد

info@emeraldbank.net آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

العراق اربیل شارع الشیخ جولی

مصرف الهدی

info@alhudabank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

www.alhudabank.com

بغداد الکرده بداله العلویه قرب مصرف الاستثمار

جبهان للاستثماروالتمویل الاسلامی

اربیل شارع عیدالسلام البرزائی بنایه شرکه جیهان

بانکهای اسلامی عراق

المصرف العراقی الاسلامی للاستثماروالتنمیه

info@iraqiislamicb.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی المنصور(۴/۱۸/۳۰۹)

مصرف ایلاف الاسلامی للاستثماروالتمویل)

Info@eib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الوحده م ۹۰۲از۹۹مبنی۱۴

مصرف کوردستان الدوئی للاستثمارو التنمیه

baghdad@kurdistanib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

قرع اربیل شارعید السلام البارزانی بنایه۷۰از۱۷هاتف

erbil@kurdistanib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

فرع بغداد حی الوحده ساحه الئاثق محله۹۰۲شارع۴مبنی۶۶هاتف

۲۲۳۰۸۲۲,۲۲۳۸۱۴۹۰۶۶

المصرف الوطنی الاسلامی

inbbaghdad@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد شارع العرصات هاتف۷۱۸۵۱۰۷

مصرف دجله والفرات للتنمیه والاستثمار

info@dfdi-bank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

www.dfdi-bank.com

العراق بغداد قرب ساحه عقبه بن نافع

مصرف التعاون الاقلیمی الاسلامی للتنمیه والاستثمار

taawenbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد عرصات الهندیه المسیح م ۹۲۹ش۱۷بنایه۵۹

مصرف البلادالاسلامی للاستثمارو التمویل

www.albiladib.com

بغدادالکرده الشرقیه م۹۰۹از ۳۷بنایه رقم۱قرب ساحه الحریه هاتف۷۷۸۰۲۸۳

بانکهای خارجی مستقردرعراق

الموسسه العربیه المصرفیه (البحرییه)فرع العراق

Mowafaq.mahmood@

arabbanking.com

بغداد-شارع السعدون ساحه الفردوس هاتف

۰۰۹۶۴۱۷۱۷۳۷۷۴

۰۰۹۶۴۱۷۱۷۳۷۷۶

المصرف الزارعی الترکی (زرات)فرع العراق

بغداد الوزیری م ۳۰۱از۵د۱۹خلف السفاره البلغاریه هاتف۴۲۵۲۰۹۰

بانک ملی ایران(فرع العراق)

www.bmi.ir

بغدادعرصات م ۲۹۲از۲۷د۱۱۱ هاتف۳-۷۱۷۱۷۲۳

بانک پیپلوس اللبنانی(فرع العراق)

www.byblosbank.com

اربیل شارع ۶۰قرب الملعب الریاضی هاتف۷۵۸۴۷۸۴۴۰۴

بیروت والبلاد العربیه

اربیل

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + پنج =