بانک های عراق

 

بانکهای دولتی عراق

اسم بانک

E_mail

آدرس

مصرف الرافدین

User3001@rafidain-bank.org آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع الرشید-ش المصارف-مقابل الینک المرکزی العراقی-هاتف/8160068-8160166

مصرف الرشید

Net bank@urulink

بغداد- شارع الرشید-ش المصارف/قرب الینک المرکزی العراقی/هاتف19143605968

المصرف الصناعی

Bank2004@maktoob.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-السنک-ساخۀالخلانی

المصرف الزراعی التعاونی

Ogricuturalcoopbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع الرشید-السنک

هاتف/19148227603

المصرف العقاری

Estatebank194@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-الصاحیه کراده مریم-مقابل جامع الشاوی

مصرف العراق(الاشتراکی) سابقاً

Iraqbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-المنصور-ش 14 رمضان-مقابل جامع سعدیه العمری-هاتف 19143604287

المصرف العراقی للتجاره

tnfo@tbiraq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی البرموک-شارع1

بانکهای خصوصی درعراق

مصرف الورکاءللاستشاروالتمویل

info@warka-bank-iq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-ساحه الخلالی هاتف8869880

مصرف بغداد

bankofbaghdad@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-کراده خارج قرب المسرح الوصی هاتف7171257,7170496,7175009

مصرف التجاری العراقی

Commerce-iraq@hotmail-com

cbiraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع السعدون

مصرف الشرق الاوسط العراقی الاستثمار

co-invest@iraq.imdlestbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی بابل عرصات الهدیه م 929ش 30عماره65هاتف7192335

مصرف الاستثمار العراقی

investmentiraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- حی الوحده قرب یداله العلویه م 902از2مبنی27

مصرف المتحد الاستثمار

Unitedbank2004@yahoo.com

بغداد-ساحه الواثق حی الوحده

مصرف دارالسلام للاستثمار

info@desiraq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- العلویه بارک السعدون شارع النضال 3/41/103

مصرف الموصل للتئمیه والاستثمار

Mosulbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Bankmosul@zarkanet.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

موصل الساحل الایسر شارع المرکز م144از14هاتف

764690,764680,816487بدون مقتاح

مصرف بابل

Babyhon-m@urukhink.net آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی السعدون م 101و91مبنی22مقابل وزراءالزراعه هاتف7185150

مصرف البصره الدوئی للاستثمار

headoffice@basrahbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-جمیله

مصرف الاهلی العراقی

Nantionlnk-iraq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع السعدون323-449

مصرف الانتمان العراقی

cbi@nbk.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

creditbkiq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد- حی السعدون عماره العلویه قرب ساحه الفردوس

مصرف الاقتصادللاستثماروالتمویل

Economybank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-المنصور تقاطع14رمضان حی الاندلس جهه الاسکان محله617از17د180

مصرف سومرالتجاری

Sumerbank99@hotmail.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

Sumerbank99@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-شارع خالدبن الولیدحی بابل908ازبنایه13هاتف7196472,7180524

مصرف الخلیج التجاری

gulfbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-الکرده خارج هاتف776107,7720160

مصرف الشمال

info@northbkiq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

northbkiq@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد العلویه-ساحه الفتح شارع99مبنی51هاتف7178425

مصرف الاتحادالعراقی (سابقامصرف التحادالصناعی للاستثمار)

info@ub-iq.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الکراده تقاطع المسبح م903از77مبنی11هاتف71789969,178573,7178572

مصرف آشورالدوئی للاستثمار

info@ashurbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد حی الوحده م 904از194مبنی77

مصرف المنصورللاستثمار

info@mansourbank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الوحده شارع14بنایه51

مصرف عبرالعراق

www.transiraqbank.com

بغداد-حی الوحده م 902شارع السمان فائق مبنی38/1

مصرف امیرالد

info@emeraldbank.net آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

العراق اربیل شارع الشیخ جولی

مصرف الهدی

info@alhudabank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

www.alhudabank.com

بغداد الکرده بداله العلویه قرب مصرف الاستثمار

جبهان للاستثماروالتمویل الاسلامی

اربیل شارع عیدالسلام البرزائی بنایه شرکه جیهان

بانکهای اسلامی عراق

المصرف العراقی الاسلامی للاستثماروالتنمیه

info@iraqiislamicb.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی المنصور(4/18/309)

مصرف ایلاف الاسلامی للاستثماروالتمویل)

Info@eib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد-حی الوحده م 902از99مبنی14

مصرف کوردستان الدوئی للاستثمارو التنمیه

baghdad@kurdistanib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

قرع اربیل شارعید السلام البارزانی بنایه70از17هاتف

erbil@kurdistanib.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

فرع بغداد حی الوحده ساحه الئاثق محله902شارع4مبنی66هاتف

2230822,2238149066

المصرف الوطنی الاسلامی

inbbaghdad@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد شارع العرصات هاتف7185107

مصرف دجله والفرات للتنمیه والاستثمار

info@dfdi-bank.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

www.dfdi-bank.com

العراق بغداد قرب ساحه عقبه بن نافع

مصرف التعاون الاقلیمی الاسلامی للتنمیه والاستثمار

taawenbank@yahoo.com آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بغداد عرصات الهندیه المسیح م 929ش17بنایه59

مصرف البلادالاسلامی للاستثمارو التمویل

www.albiladib.com

بغدادالکرده الشرقیه م909از 37بنایه رقم1قرب ساحه الحریه هاتف7780283

بانکهای خارجی مستقردرعراق

الموسسه العربیه المصرفیه (البحرییه)فرع العراق

Mowafaq.mahmood@

arabbanking.com

بغداد-شارع السعدون ساحه الفردوس هاتف

0096417173774

0096417173776

المصرف الزارعی الترکی (زرات)فرع العراق

بغداد الوزیری م 301از5د19خلف السفاره البلغاریه هاتف4252090

بانک ملی ایران(فرع العراق)

www.bmi.ir

بغدادعرصات م 292از27د111 هاتف3-7171723

بانک پیپلوس اللبنانی(فرع العراق)

www.byblosbank.com

اربیل شارع 60قرب الملعب الریاضی هاتف7584784404

بیروت والبلاد العربیه

اربیل

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *