کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی «مجید قربانی فراز» + پیام ویدئویی «کد نامزد: ۶۹۹۸»