افتتاح شعبه جدید آزمایشگاه جهانی «گات فوسی» در تونس