افتتاح ساختمان جدید دفتر بازرگانی سفارت جمهوری عراق در اردیبهشت نود ودودر تهران