محمد باجی القائد السبسی ۸۸ ساله که سیاستمدار کهنه کار وقدیمی است رییس جمهور جدید تونس شد.

السبسی که نامزد حزب ندای تونس بود و در زمان حبیب بور قیبه پست وزارت داشت ودر دوران بن علی ریاست

بیشتر بخوانید

آژانس ارتقاء صنایع و ابداعات واختراعات جمهوری تونس

این آژانس بعنوان دروازه ورو د به صنایع تونس است .www.tunisieindustrie.nat.tn ,در این سایت موارد ذیل قابل بهره برداری است

بیشتر بخوانید