آگوست 2, 2014

سیاست داخلی جمهوری تونس

تعرض به محمد طارق بو عزیز در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ موجب تظاهراتی در کل کشور تونس شد که نتیجه ان فرار رییس جمهور وقت اقای بن […]