شهر بغداد

شهر بغداد

Royaume hachémite d’Irak (1920-1958)[modifier]

Royaume hachémite d’Irak sous mandat britannique (1920-1932)

#NomDébut mandatFin mandatParti
۱Abd Al-Rahman al-Gillani۱۱ novembre ۱۹۲۰۲۰ novembre ۱۹۲۲Indépendant
۲Abd al-Muhsin as-Sa’dun۲۰ novembre ۱۹۲۲۲۲ novembre ۱۹۲۳Militaire
۳Jafar al-Askari۲۲ novembre ۱۹۲۳۲ août ۱۹۲۴Militaire
۴Yassin al-Hachimi۲ août ۱۹۲۴۲۶ juin ۱۹۲۵Parti du peuple
۵Abd al-Muhsin as-Sa’dun۲۶ juin ۱۹۲۵۲۱ juin ۱۹۲۶Parti progressiste
۶Jafar al-Askari۲۱ juin ۱۹۲۶۱۱ janvier ۱۹۲۸Militaire
۷Abd al-Muhsin as-Sa’dun۱۱ janvier ۱۹۲۸۲۸ avril ۱۹۲۹Parti progressiste
۸Tawfiq al-Suwaidi۲۸ avril ۱۹۲۹۱۹ septembre ۱۹۲۹Indépendant
۹Abd al-Muhsin as-Sa’dun۱۹ septembre ۱۹۲۹۱۳ novembre ۱۹۲۹Indépendant
۱۰Tawfiq al-Suwaidi۱۳ novembre ۱۹۲۹۲۳ mars ۱۹۳۰Indépendant
۱۱Nouri Saïd۲۳ mars ۱۹۳۰۳ novembre ۱۹۳۲Militaire

 

Royaume hachémite d’Irak indépendant (1932-1958)

#NomDébut mandatFin mandatParti
۱۲Naji Shawkat۳ novembre ۱۹۳۲۲۰ mars ۱۹۳۳Indépendant
۱۳Rachid Ali al-Gillani۲۰ mars ۱۹۳۳۹ novembre ۱۹۳۳Parti national de la fraternité
۱۴Jamil al-Midfai۹ novembre ۱۹۳۳۲۷ août ۱۹۳۴Militaire
۱۵Ali Jawdat al-Aiyubi۲۷ août ۱۹۳۴۴ mars ۱۹۳۵Militaire
۱۶Jamil al-Midfai۴ mars ۱۹۳۵۱۷ mars ۱۹۳۵Militaire
۱۷Yassin al-Hachimi۱۷ mars ۱۹۳۵۳۰ octobre ۱۹۳۶Parti national de la fraternité
۱۸Hikmat Sulayman۳۰ octobre ۱۹۳۶۱۷ août ۱۹۳۷Parti national de la fraternité
۱۹Jamil al-Midfai۱۷ août ۱۹۳۷۲۵ décembre ۱۹۳۸Militaire
۲۰Nouri Saïd۲۵ décembre ۱۹۳۸۳۱ mars ۱۹۴۰Militaire
۲۱Rachid Ali al-Gillani۳۱ mars ۱۹۴۰۳ février ۱۹۴۱Parti national de la fraternité
۲۲Taha al-Hashimi۳ février ۱۹۴۱۱۳ avril ۱۹۴۱Militaire
۲۳Rachid Ali al-Gillani۱۳ avril ۱۹۴۱۳۰ mai ۱۹۴۱Parti national de la fraternité
۲۴Jamil al-Midfai۳۰ mai ۱۹۴۱۱۰ octobre ۱۹۴۱Militaire
۲۵Nouri Saïd۱۰ octobre ۱۹۴۱۴ juin ۱۹۴۴Militaire
۲۶Hamdi al-Pachachi۴ juin ۱۹۴۴۲۳ février ۱۹۴۶Indépendant
۲۷Tawfiq al-Suwaidi۲۳ février ۱۹۴۶۱er juin ۱۹۴۶Parti libéral
۲۸Arshad al-Umari۱er juin ۱۹۴۶۲۱ novembre ۱۹۴۶Indépendant
۲۹Nouri Saïd۲۱ novembre ۱۹۴۶۲۹ mars ۱۹۴۷Militaire
۳۰Sayyid Salih Jabr۲۹ mars ۱۹۴۷۲۹ janvier ۱۹۴۸Parti socialiste de la Nation
۳۱Sayyid Muhammad as-Sadr۲۹ janvier ۱۹۴۸۲۶ juin ۱۹۴۸Indépendant
۳۲Muzahim al-Pachachi۲۶ juin ۱۹۴۸۶ janvier ۱۹۴۹Indépendant
۳۳Nouri Saïd۶ janvier ۱۹۴۹۱۰ décembre ۱۹۴۹Militaire
۳۴Ali Jawdat al-Aiyubi۱۰ décembre ۱۹۴۹۵ février ۱۹۵۰Militaire
۳۵Tawfiq al-Suwaidi۵ février ۱۹۵۰۱۵ septembre ۱۹۵۰Militaire
۳۶Nouri Saïd۱۵ septembre ۱۹۵۰۱۲ juillet ۱۹۵۲Militaire
۳۷Mustafa Mahmud al-Umari۱۲ juillet ۱۹۵۲۲۳ novembre ۱۹۵۲Indépendant
۳۸Nureddin Mahmud۲۳ novembre ۱۹۵۲۲۹ janvier ۱۹۵۳Militaire
۳۹Jamil al-Midfai۲۹ janvier ۱۹۵۳۱۷ septembre ۱۹۵۳Militaire
۴۰Muhammad Fadhel al-Jamali۱۷ septembre ۱۹۵۳۲۹ avril ۱۹۵۴Indépendant
۴۱Arshad al-Umari۲۹ avril ۱۹۵۴۴ août ۱۹۵۴Militaire
۴۲Nouri Saïd۴ août ۱۹۵۴۲۰ juin ۱۹۵۷Militaire
۴۳Ali Jawdat al-Aiyubi۲۰ juin ۱۹۵۷۱۵ décembre ۱۹۵۷Militaire
۴۴Abd al-Wahhab Mirjan۱۵ décembre ۱۹۵۷۳ mars ۱۹۵۸Indépendant
۴۵Nouri Saïd۳ mars ۱۹۵۸۱۸ mai ۱۹۵۸Militaire
۴۶Ahmad Mukhtar Baban۱۸ mai ۱۹۵۸۱۴ juillet ۱۹۵۸Indépendant

République irakienne (depuis 1958)[modifier]

République socialiste (1958-2003)

#NomDébut mandatFin mandatParti
۴۷Abdul Karim Qasim۱۴ juillet ۱۹۵۸۸ février ۱۹۶۳Indépendant
۴۸Ahmad Hasan al-Bakr۸ février ۱۹۶۳۱۸ novembre ۱۹۶۳Parti Baas
۴۹Tahir Yahya۱۸ novembre ۱۹۶۳۶ septembre ۱۹۶۵Union socialiste arabe
۵۰Arif Abd ar-Razzaq۶ septembre ۱۹۶۵۲۱ septembre ۱۹۶۵Union socialiste arabe
۵۱Abd ar-Rahman al-Bazzaz۲۱ septembre ۱۹۶۵۹ août ۱۹۶۶Indépendant
۵۲Naji Talib۹ août ۱۹۶۶۱۰ mai ۱۹۶۷Indépendant
۵۳Abdul Rahman Arif۱۰ mai ۱۹۶۷۱۰ juillet ۱۹۶۷Union socialiste arabe
۵۴Tahir Yahya۱۰ juillet ۱۹۶۷۱۷ juillet ۱۹۶۸Union socialiste arabe
۵۵Abd ar-Razzaq an-Naif۱۷ juillet ۱۹۶۸۳۰ juillet ۱۹۶۸Militaire
۵۶Ahmad Hasan al-Bakr۳۰ juillet ۱۹۶۸۱۶ juillet ۱۹۷۹Parti Baas
۵۷Saddam Hussein۱۶ juillet ۱۹۷۹۲۳ mars ۱۹۹۱Parti Baas
۵۸Saadun Hammadi۲۳ mars ۱۹۹۱۱۵ septembre ۱۹۹۱Parti Baas
۵۹Mohammed Amza Zubeidi۱۵ septembre ۱۹۹۱۵ septembre ۱۹۹۳Parti Baas
۶۰Ahmad Hussein Khudayir as-Samarrai۵ septembre ۱۹۹۳۲۹ mai ۱۹۹۴Parti Baas
۶۱Saddam Hussein۲۹ mai ۱۹۹۴۹ avril ۲۰۰۳Parti Baas

Autorité provisoire de la coalition (2003-2004)

Présidents du Conseil de gouvernement

#NomDébut mandatFin mandatParti
۱Mohammad Bahr al-Ulloum۱۳ juillet ۲۰۰۳۳۱ juillet ۲۰۰۳Indépendant
۲Ibrahim al-Jaafari۱er août ۲۰۰۳۳۱ août ۲۰۰۳Parti islamique Dawa
۳Ahmed Chalabi۱er septembre ۲۰۰۳۳۰ septembre ۲۰۰۳Congrès national irakien
۴Iyad Allaoui۱er octobre ۲۰۰۳۳۱ octobre ۲۰۰۳Entente nationale irakienne
۵Jalal Talabani۱er novembre ۲۰۰۳۳۰ novembre ۲۰۰۳Union patriotique du Kurdistan
۶Abdel-Aziz al-Hakim۱er décembre ۲۰۰۳۳۱ décembre ۲۰۰۳Conseil suprême islamique irakien
۷Adnan Pachachi۱er janvier ۲۰۰۴۳۱ janvier ۲۰۰۴Rassemblement des démocrates indépendants
۸Mohsen Abdel Hamid۱er février ۲۰۰۴۲۹ février ۲۰۰۴Parti islamique irakien
۹Mohammad Bahr al-Ulloum۱er mars ۲۰۰۴۳۱ mars ۲۰۰۴Indépendant
۱۰Massoud Barzani۱er avril ۲۰۰۴۳۰ avril ۲۰۰۴Union patriotique du Kurdistan
۱۱Ezzedine Salim۱er mai ۲۰۰۴۱۷ mai ۲۰۰۴Parti islamique Dawa
۱۲Ghazi Mashal Ajil al-Yawer۱۷ mai ۲۰۰۴۲۸ juin ۲۰۰۴Indépendant

République parlementaire

#NomDébut mandatFin mandatParti
۶۲Iyad Allaoui۲۸ juin ۲۰۰۴۷ avril ۲۰۰۵Entente nationale irakienne
۶۳Ibrahim al-Jaafari۷ avril ۲۰۰۵۲۰ mai ۲۰۰۶Parti islamique Dawa
۶۴Nouri al-Maliki۲۰ mai ۲۰۰۶en fonctionParti islamique Dawa

 

 [masquer]

v · d · m

Chefs d’État et de gouvernement au Moyen-Orient

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 10 =